Blog

Latest Industry News

Jednolity rynek – Wikipedia, wolna encyklopedia

Jednolity rynek – Wikipedia, wolna encyklopedia

Jednolity rynek

Zapraszamy na warsztaty pt. “Jednolity rynek cyfrowy mediów i reklamy”, które odbędą się 8 listopada 2018 r. organizowane przez dziennik Rzeczpospolita. Szefowie państw i rządów UE opowiedzieli się w piątek w Brukseli za dalszym pogłębianiem jednolitego rynku, ze szczególnym naciskiem na rozwój usług.

Współtworzymy również decyzje, które zapadają w innych niż UE organizacjach międzynarodowych. Na okres obowiązywania następnego długoterminowego budżetu UE na lata 2021-2027 Komisja proponuje nowy, specjalny program na rzecz jednolitego rynku o wartości 4 mld euro mający na celu ochronę konsumentów i wzmocnienie ich pozycji oraz umożliwienie wielu małym i średnim przedsiębiorstwom (MŚP) europejskim czerpania ze wszystkich korzyści oferowanych przez prawidłowo funkcjonujący jednolity rynek. będą dostępne dla obywateli i przedsiębiorstw tylko wtedy, kiedy wspólnie ustanowione przepisy sprawdzą się w praktyce.

Pomorskie w Unii

Komitet od początku kładzie nacisk na potrzebę inkluzywności procesu cyfryzacji w UE. Celem Zgromadzenia Cyfrowego 2019, które odbyło się 13-14 czerwca w Bukareszcie, była ocena osiągnięć strategii jednolitego rynku cyfrowego w Europie, wyciągnięcie wniosków i wymiana poglądów na temat zasad przyszłej polityki cyfrowej. Jednolity rynek cyfrowy w swoim centrum musi mieć inkluzywność – uznało Zgromadzenie Cyfrowe 2019, unijne forum podsumowujące osiągnięcia strategii jednolitego rynku cyfrowego, popierając tym samym postulaty Komitetu Regionów. Prezes Cyfrowej Polski wskazał, że uchwalona we wtorek dyrektywa w wielu miejscach jest nieprecyzyjna, co stwarza możliwość krajom członkowskim, które będą musiały ją w ciągu dwóch najbliższych lat wdrożyć do krajowych przepisów, do swobodnej interpretacji.

Strategia jednolitego rynku, unia rynków kapitałowych oraz strategia jednolitego rynku cyfrowego przedstawione przez Komisję w ciągu ostatnich czterech lat składają się na ambitny i zrównoważony zestaw środków pogłębiania jednolitego rynku oraz uczynienia go bardziej sprawiedliwym. Część wniosków już przyjęto, ale 44 wnioski spośród 67 zawartych w tych strategiach nadal czekają na decyzję Parlamentu Europejskiego i Rady. Komisja przedstawiła także ważny i przyszłościowy wniosek dotyczący stworzenia w Europie unii bankowej, a także wzmocnienia gospodarki o obiegu zamkniętym oraz polityki energetycznej, transportowej i klimatycznej, co pogłębi jednolity rynek i wesprze zrównoważony rozwój. W celu zapewnienia sprawiedliwości jednolitego rynku Komisja proponuje wprowadzenie gwarancji w zakresie zatrudnienia, opodatkowania, prawa spółek i ochrony konsumentów. Niniejszy komunikat jest pierwszą odpowiedzią Komisji na marcowe wezwanie przez Radę do przedstawienia aktualnego stanu jednolitego rynku oraz oceny przeszkód i możliwości na drodze do prawidłowo funkcjonującego jednolitego rynku.

Komisja wzywa w nim Radę Europejską do zwołania na szczeblu przywódców pogłębionej debaty na temat jednolitego rynku we wszystkich jego wymiarach, mającej na celu zidentyfikowanie wspólnych priorytetów działań oraz właściwych mechanizmów, które pozwolą przełożyć bardzo potrzebne odnowienie zaangażowania politycznego w jednolity rynek na konkretne rezultaty na wszystkich szczeblach sprawowania rządów. O ile nie jest to stwierdzone inaczej, wszystkie materiały na stronie są dostępne na licencji Creative Commons Uznanie Autorstwa 4.0. Pewne prawa zastrzeżone na rzecz Centrum Cyfrowego. zachęcają do opracowywania kodeksów postępowania w zakresie usług przetwarzania w chmurze, co ułatwi zmianę dostawcy usług przetwarzania w chmurze, do końca listopada 2019 r. Dzięki temu rynek usług przetwarzania w chmurze stanie się bardziej elastyczny, a usługi w zakresie danych staną się w UE bardziej przystępne cenowo.

Wskazówki, które dziś opublikowano, mają pomóc przedsiębiorstwom – zwłaszcza małym i średnim – zrozumieć powiązania między nowymi przepisami a ogólnym rozporządzeniem o ochronie danych (RODO), zwłaszcza gdy zbiory danych obejmują zarówno dane osobowe, jak i nieosobowe. Raport przybliża aktualny stan Jednolitego Rynku Cyfrowego z punktu widzenia przedsiębiorcy, a także stawia go na fundamentach podstawowych pojęć, oraz finalnie, pozwala zrozumieć jaki będzie kierunek zmian w najbliższych latach. Rozsądnie jest wiedzieć, że po pierwsze, UE widzi cyfrowy obieg dóbr i usług jako oddzielny twór pojęciowo-prawny, a po drugie, w jaki sposób rozumuje o nim, co przełoży się na kolejne zmiany w najbliższych latach. UE buduje również unię rynków kapitałowych, aby ułatwić małym przedsiębiorstwom zdobywanie środków finansowych oraz zwiększyć atrakcyjność Europy w oczach inwestorów. Z kolei https://forexexpo.info/ cyfrowy wprowadzi w erę cyfrową swobody jednolitego rynku UE, przy pomocy unijnych przepisów dotyczących usług telekomunikacyjnych, praw autorskich i ochrony danych.

Ponieważ ekommers to już nie tylko praktyka, ale i solidna garść teorii, przepisów prawa, pojęć oraz generalna myśl przyświecająca oficjelom prowadzącym Unię Europejską. Zanim to nastąpi warto jednak spojrzeć forexexpo.info na proponowane zmiany w nieco szerszym kontekście. Nowe regulacje w zakresie prawa autorskiego nie powstały w próżni. Są elementem większego projektu określanego mianem strategii Jednolitego Rynku Cyfrowego.

W Bukareszcie KR przedstawił dokument “Europa cyfrowa dla wszystkich” – serię propozycji przewodniczącego instytucji Karla-Heinza Lambertza i jej wiceprzewodniczącego – Markku Markkuli ws. jednolitego rynku cyfrowego na najbliższe pięć lat nowego mandatu Komisji Europejskiej.

Zarządza bieżącymi sprawami związanymi z wdrażaniem polityki UE w poszczególnych obszarach i budżetem UE – rozdziela środki finansowe. W skład pięcioletniej kadencji Komisji Europejskiej wchodzi 28 komisarzy, po jednym z każdego państwa UE. Obecnym przewodniczącym Komisji Europejskiej jest Jean-Claude Juncker.Przewodniczącego mianuje Rada Europejska. Rada powołuje również pozostałych komisarzy w porozumieniu z mianowanym przewodniczącym. Powołanie wszystkich komisarzy włącznie z przewodniczącym podlega zatwierdzeniu przez Parlament Europejski.

  • Komitet od początku kładzie nacisk na potrzebę inkluzywności procesu cyfryzacji w UE.
  • jednolitego rynku cyfrowego na najbliższe pięć lat nowego mandatu Komisji Europejskiej.
  • – Utrzymanie jednolitego rynku jest konieczne, aby zachować nasz największy atut dla przyszłych pokoleń – powiedziała komisarz Elzbieta Bieńkowska prezentując aktualny stan wspólnego rynku UE, ocenę przeszkód i analizę możliwości.
  • Na wdrożenie nowelizacji dyrektywy o delegowaniu państwa członkowskie mają dwa lata.
  • W codziennej pracy bierzemy udział w procesie decyzyjnym UE, współpracujemy z Komisją Europejską i Parlamentem Europejskim.
  • Wpółorganizujemy wydarzenia na szczeblu europejskim i międzynarodowym.

Dyrektywa o jednolitym rynku cyfrowym to ratunek dla niezależnego dziennikarstwa

Projekt jest już realizowany i ma coraz większy wpływ na życie społeczne i gospodarcze w Unii Europejskiej, w różnych obszarach – od prywatności do handlu elektronicznego. W szczególności trudno zaś przecenić jego wpływ na rynek mediów oraz na szeroko pojętą działalność reklamową i marketing.

Organy UE porozumiały się ws. zniesienia opłat roamingowych od czerwca 2017 r.

12 września Parlament Europejski poparł projekt nowych przepisów dotyczących prawa autorskiego. Zaproponowane rozwiązania budzą szereg kontrowersji. Ich przeciwnicy wieszczą koniec wolności słowa w internecie, a sam projekt określają, jako ACTA 2.

uzupełniania czy korekty umowy, sąd będzie musiał tylko orzec, czy umowa kredytowa jest w części czy w całości nieważna. I banki, i rynek finansowy zakładają, że TSUE wypowie się właśnie tak, jak rzecznik. Wyświetlamy przykłady wyłącznie po to, aby pomóc ci z przetłumaczeniem słowa lub wyrażenia w różnych kontekstach. Przykłady nie zostały przez nas wybrane ani zatwierdzone i mogą zawierać niestosowny język.

Jakie są bariery wdrażania cyfrowych technologii w małych i średnich przedsiębiorstwach? Na te i inne pytania spróbujemy odpowiedzieć posiłkując się danymi DESI (Digital Economy and Society Index) i Eurostat. W dniu 6 maja 2015 r. KE ogłosiła strategię realizacji „Jednolitego Rynku Cyfrowego”.

Polska jest zadowolona i liczy na to, że będzie to wskazówka dla przyszłej Komisji Europejskiej. Informacja prasowa W oparciu o doświadczenia zebrane w wyniku uprzednich inicjatyw na rzecz swobodnego przepływu danych nieosobowych w ramach jednolitego rynku cyfrowego, Komisja Europejska opracowała i przedstawia dziś zestaw środków mających zwiększyć dostępność danych w UE. Choć Jednolity Rynek Cyfrowy istnieje od niemal czterech lat, problemem pozostają różne systemy prawne poszczególnych państw członkowskich oraz sposób opodatkowania firm na nim działających. W codziennej pracy bierzemy udział w procesie decyzyjnym UE, współpracujemy z Komisją Europejską i Parlamentem Europejskim.

Warszawa, 22.05.2015 (ISBnews) – W Polsce około 9 mln dorosłych wciąż osób nie ma kontaktu z cyfrowym światem, a jednolity rynek cyfrowy UE nie ruszy bez kompetentnych użytkowników, poinformował prezes Stowarzyszenia “Miasta w Internecie” Krzysztof Głomb. Wśród propozycji KR-u “Europa cyfrowa dla wszystkich” jest opracowanie lokalnego wskaźnika gospodarki i społeczeństwa cyfrowego, aby lepiej uwzględnić różnorodność “sytuacji cyfrowych” europejskich miast i regionów. To najważniejsze zdanie ze wstępu do raportu pod tytułem „Przewodnik po jednolitym Rynku Cyfrowym dla MŚP”, po który powinien sięgnąć każdy przedsiębiorca i menadżer pracujący w handlu internetowym.

Jednolity rynek

Leave comments

Your email address will not be published.*You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

Back to top